CONCURS GRAFITI

I CONCURS DE GRAFITI TASTART


cartell graffiti AAFF 06 

L’Ajuntament de Porreres dins el marc de les activitats de TASTART, la Nit de l’Art de Porreres, organitza un concurs de GRAFFITI amb la finalitat de promoure el graffiti com a expressió cultural respectuosa amb l’entorn.

CATEGORIES

• Junior : Nins que a 31 de Desembre de 2016 tinguin entre 13 i 17 anys.
• Senior : Joves que a 31 de Desembre de 2016 tinguin més de 18 anys.

CONDICIONS

Participants : Podran participar tots aquells artistes residents a les Ilels Balears

Temàtica: El contingut de les obres no pot atemptar contra la dignitat de les persones i els animals.

Inscripció: Els artistes participants s’hauran d’inscriure i aportar una proposta de 3 obres i portafoli de la seva obra. El termini de presentació de les inscripcions amb propostes serà fins dia 30 de setembre a les 12:00h.

REALITZACIÓ DELS GRAFITIS

o Juniors : El dissabte dia 1 d’octubre sobre suport de plàstic transparent a l’espai establert. A realitzar entre les 11h i les 14h, cada participant rebrà un lot de 12 esprais per a realitzar la seva obra.


o Seniors : El dissabte dia 1 d’octubre sobre les parets designades del parking de la plaça de toros a Porreres. A realitzar entre les 11h i les 14h, cada participant rebrà un lot de 12 esprais per a realitzar la seva obra.

Exposició : Els graffitis realitzats quedaran exposats dintre del recinte durant l’esdeveniment artístic i cultural “Tastart”.
Així mateix s’exposaran a la pàgina web i Facebook de l’Ajuntament de Porreres i Tastart (www.tastart.cat).
Propietat de les obres : Les obres realitzades seran propietat de L’Ajuntament de Porreres. L’organització es reserva el dret de reproduir les obres premiades tantes vegades com sigui necessari.


Publicació : Los obres podran esser reproduïdes a les revistes i publicacions oficials locals i regionals.


PREMIS


Categoria general: 250 € i un lot de productes Montana valorat en 100euros

Junior : un lot de productes Montana.

Artista Local : un lot de productes Montana.

 

JURAT

Un jurat qualificat composat per representats de l’organització de TASTART, de l’Ajuntament de Porreres i del món del graffiti escollirà les millors obres.

El jurat es reserva el dret de declarar deserta qualsevol categoria si no hi ha propostes de qualitat suficient.

La participació al concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. L’organització podrà introduir-hi les modificacions que li semblin convenients per al funcionament del concurs.

Si durant el desenvolupament del concurs es comprova que qualsevol de les obres presentades han estat plagiades, l’organització desqualificarà automàticament la persona i la seva obra.

Les persones participants eximeixen a l’Ajuntament de Porreres i a la seva organització, de la responsabilitat del plagi o de qualsevol transgressió de la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual en què puguin incórrer.